சிதம்பரம் பகுதி நண்பர்களுக்கு

சிதம்பரத்தில் இருந்து பலசமயங்களில் வாசக நண்பர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அவர்களை நேரில் தொடர்புகொண்டு கட்டாயமாக ஆக்க விரும்பவில்லை என்பதனால் இக்கடிதம்

மலையாளக் கவிஞர் நண்பர் கல்பற்றா நாராயணன் சிதம்பரத்தில் நிகழும் நடன விழாவில் பார்வையாளராக பங்கேற்ப சிதம்பரம் வருகிறார். அவருக்கு ஊர் தெரிந்த இலக்கிய நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் நல்லது என்று எண்ணம் இருக்கிறது.

நண்பர்கள் யாராவது விரும்பினால் தொடர்பு கொள்ளலாம்

This entry was posted in அறிவிப்பு, பயணம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s