நாவல் – ஒரு சமையல்குறிப்பு

This entry was posted in இந்தியா, கட்டுரை, விமரிசகனின் பரிந்துரை and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to நாவல் – ஒரு சமையல்குறிப்பு

  1. Pingback: jeyamohan.in » Blog Archive » படைப்பியக்கம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s