ஜெயகாந்தனின் இந்திய முற்போக்கு அழகியல் -1

This entry was posted in ஆளுமை, வாசிப்பு, விமரிசகனின் பரிந்துரை and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to ஜெயகாந்தனின் இந்திய முற்போக்கு அழகியல் -1

  1. Pingback: jeyamohan.in » Blog Archive » கலைஞனின் உடல்மொழி:ஜெயகாந்தன் ஆவணப்படம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s